Direktiv för valberedningen i BMW MC-klubben Sverige

Direktiv för valberedningen i BMW MC-klubben Sverige

- Arbetsgruppens rapport till styrelsen: Direktiv för valberedningen samt Förslag utöver uppdrag
- Styrelsens yttrande

Bakgrund: Till årsmötet 2016 lade styrelsen en motion om, att ”styrelsen, valberedningen och ev. någon ytterligare” skulle få i uppgift ”att under kommande verksamhetsår upprätta ett tydligt och klart direktiv och en arbetsbeskrivning för, hur valberedningen skall arbeta, och de befogenheter valberedningen har i förhållande till såväl årsmötet som styrelsen.”

Den fullständiga motionen finns att läsa i årsmöteshandlingarna för 2016, sid. 14.

Årsmötet biföll motionen (§ 10 b, årsmötesprotokollet).  

Styrelsens sekreterare fick uppdraget att organisera och leda detta arbete. Efter samråd med styrelsen kallades följande klubbmedlemmar – som samtliga accepterade – att ingå i arbetsgruppen:

 • Björn Andersson – mångårig ordförande under årsmötena, med gedigna erfarenheter av organisatoriska formalia.
 • Peter Andersson – ”vanlig medlem”, dessutom en av värdarna under Årsträffen 2016.
 • Magnus Brobeck – tidigare styrelseordförande och därefter ledamot av förra valberedningen.
 • Gunnar Elmgren – ledamot i den befintliga valberedningen.
 • Bror Gårdelöf – styrelsens sekreterare, utsedd att leda arbetet.
 • Fredrik Hagman – revisorssuppleant, på vilken även andra uppgifter än ekonomisk revision kan läggas.
 • Ivan Wåhlström – förra styrelsens ordförande och initiativtagare till motionen.

Initialt arbete: Bror Gårdelöf utarbetade omgående ett utkast till skrivning, vilket mailades till samtliga gruppmedlemmar som diskussionsunderlag. Åtskilliga synpunkter inkom och bearbetades ”i flera varv” under den tidiga delen av sommaren.

Fortsatt arbete: Arbetsgruppen – med undantag av Björn Andersson och Ivan Wåhlström, som anmält förhinder – träffades i Linköping 1 – 2 oktober.

Resultatet av gruppens arbete redovisas i dokumentet "Direktiv för valberedningen" vilket kommer att publiceras i Bumsen 2.17 och finnas med i årsmöteshandlingarna.

Utöver uppdraget
Såväl före som under mötet i Linköping hade noterats, att en del aspekter inte täcks in av det uppdrag, som arbetsgruppen fått. Ändå finns goda skäl att diskutera dem, vilket görs nedan, trots att det ligger utanför det givna uppdraget.

Styrelsen avgör vidare handläggning.

Nominering till valberedningen är i dagsläget inte reglerat i stadgarna – och ingår inte heller i valberedningens uppgift. Därmed ligger det formellt enbart på årsmötet att nominera ledamöter i valberedningen, vilket kan medföra olägenheter.

 • ”Om ingen tänkt på att föreslå någon”, kan ett tillfälligt tomrum uppstå under årsmötet, vilket i sämsta fall kan leda till ett mindre väl genomtänkt resultat.
 • Om valberedningen även får uppdraget att nominera en ny valberedning, krävs en stadgeändring.
 • Att (delar av) valberedningen nominerar sig själv(a) till omval är ingen bra princip – vilket inte bör hindra valberedningens ledamöter att ställa sig till årsmötets förfogande för omval, om de och årsmötet så önskar.

Nominering till valberedningen – arbetsgruppens förslag

 • Varje enskild medlem äger rätt att nominera kandidat(er) till valberedningen. Detta görs i god tid – lämpligen samma som för inlämnande av motion till årsmötet. Förslagen skickas till styrelsens sekreterare, som tillställer årsmötet samtliga förslag. Kandidater skall vara vidtalade och skall ha tackat ja till nominering.
 • Efter att ovan nämnda tidsgräns passerats, underrättar sekreteraren valberedningen om inkomna nomineringar och frågar sittande medlemmar i valberedningen, om de vill stå till föreningens förfogande för omval.
 • Samtidigt, som valberedningens nomineringar av styrelseledamöter, revisor och revisorssuppleant presenteras inför kommande årsmöte, presenteras nominerade kandidater till kommande valberedning. I den mån en eller flera i den befintliga valberedningen står till föreningens förfogande för omval, anges även detta.
 • Oaktat ovanstående punkter äger varje deltagare på årsmötet rätt att föreslå alternativ till nominerade personer för de olika förtroendeposterna, och årsmötet är suveränt i sina val till dessa poster.

Val av valberedning – arbetsgruppen förslag

 • Valberedningens ledamöter väljs individuellt. Valda ledamöter konstituerar sig internt efter årsmötet och utser en sammankallande.
 • Stadgarna stipulerar, att valberedningen skall bestå av minst två personer, men någon övre gräns för antalet ledamöter finns inte. En svaghet i detta är, att i en valberedning bestående av två personer kan majoritetsbeslut inte fattas vid skiljaktiga meningar. Arbetsgruppen föreslår styrelsen att motionera om en stadgeändring, så att antalet ledamöter i valberedningen består av minst tre, högst fyra personer. Om valberedningen består av fyra personer, äger sammankallande utslagsröst.
   

Linköping 2 oktober 2016

 

För arbetsgruppen                                                         Bror Gårdelöf


_________________________________________________________________________________

Styrelsens yttrande

Styrelsen ställer sig bakom arbetsgruppens förslag.

Detta innebär

 1. Att styrelsen kommer att lägga fram ett förslag om stadgeändring i enlighet med förslaget om tre till fyra ledamöter i valberedningen. Om antalet blir fyra, äger sammankallande utslagsröst.
 2. Att styrelsen uppmanar intresserade medlemmar att till styrelsens sekreterare nominera ledamöter till kommande valberedning. Notera, att nominerade medlemmar skall vara vidtalade och skall ha tackat ja till nominering.
 3. Nominering till samtliga förtroendeposter publiceras varje år i Bumsen nr 2. Därmed skall nomineringarna till valberedningen 2017 – 2018 vara styrelsens sekreterare tillhanda senast 3 mars.

Dokumentet Direktiv för valberedningen kommer att enligt beslut på årsmötet 2016 föreläggas årsmötet 2017 för beslut (publiceras också i Bumsen 2.17)


För styrelsen

 

Niclas Elnéus

ordförande